اعزام به خدمت سربازی بخش اول

با مدرک تحصیلی و یک‌قطعه عکس به دفتر پلیس+۱۰ مراجعه کردم. مدرک رو گرفت و در سیستم وارد کرد. هزارتومن گرفت و دوفرم بهم داد. یکی فرم درخواست اعزام هست که باید پرش کنم و دیگری معاینه پزشکی. در هم‌آن دفتر نشانی‌ها رو بهتون می‌دهند جهت مراجعه.

معاینه پزشکی مراجعه کردم. در آن‌جا پس از بررسی پزشکی فرم رو تأیید می‌کنند. ویزیت دکتر نیروی انتظامی ۲۲هزارتومن شد. خود دکتر اگر مواردی رو متوجه بشه پیش‌نهادهایی جهت معافیت می‌ده! البته برای مشورت. جهت واکسناسیون به مرکز معرفی شده مراجعه کردم. تنها بخش رایگان هم‌این‌جاست. واکسن رو مسئولش می‌زنه؛ فرم رو مهر و امضا می‌کند یک‌کارت هم خودش می‌نویسه و بهم داد.

دوباره به پلیس+۱۰ مراجعه کردم و فرم‌ها رو بهش دادم. در سیستم وارد کرد. به دلیل اختلال سیستم کمی طول کشید. رسید و برگ سبز رو بهم داد. در برگ سبز فقط تاریخ اعزام وجود داره و نوشته که مکان خدمت بعد اعلام می‌شود. ۸۰۰تومن هزینه‌ی فیش‌هاست و ۲۰هزارتومن هزینه‌ی خود دفتر. تمام فرم‌ها رو بهم پس داد و گفت در روز اعزام باید همراه‌ت باشه.